TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 23 - 48
TMS 2: 83 - 103
TMS 3: 111 - 130
TMS 4: 140 - 159
TMS 5: 167 - 191
TMS 6: 203 - 228
TMS 7: 284 - 309
TMS 8: 319 - 344
TMS 9: 352 - 370
TMS 10: 384 - 409
TMS 11: 421 - 445
TMS 12: 449 - 472

MAVGSMNVEEGTKAFPAKLTGQVFLCCVIAAVGGLMFGYDIGISGGVTSMDTFLLDFFPHVYEKKHRVHENNYCKFDDQL
LQLFTSSLYLAGIFASFISSYVSRAFGRKPTIMLASIFFLVGAILNLSAQELGMLIGGRILLGFGIGFGNQTVPLFISEI
APARYRGGLNVMFQFLITIGILAASYVNYLTSTLKNGWRYSLGGAAVPALILLIGSFFIHETPASLIERGKDEKGKQVLR
KIRGIEDIELEFNEIKYATEVATKVKSPFKELFTKSENRPPLVCGTLLQFFQQFTGINVVMFYAPVLFQTMGSGDNASLI
STVVTNGVNAIATVISLLVVDFAGRRCLLMEGALQMTATQMTIGGILLAHLKLVGPITGHAVPLIVLILICVYVSGFAWS
WGPLGWLVPSEIYPLEVRNAGYFCAVAMNMVCTFIIGQFFLSALCRFRSLLFFFFGIMNIIMGLFVVFFLPETKGVPIEE
MAEKRWKTHPRWKKYFKD