TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MPVFKAPFNGYSVKFSPFYESRLAVATAQNFGILGNGRIHVLELAPGAPGVTESVSYDTADAVYDVCWSESHDSVLIAAI
GDGSVKIYDTALPPPSNPIRSFQEHAREVQSVDYNPTRRDSFLTSSWDDTVKLWAMDRPASVRTFKEHAYCVYQAVWNPK
HGDVFASASGDCTLRIWDVREPGSTMIIPAHDFEILSCDWNKYDDCILATSSVDKTVKVWDVRSYRVPLAVLNGHGYAVR
KVKFSPHRRSLIASCSYDMSVCLWDYMVEDALVGRYDHHTEFAVGIDMSVLVEGLMASTGWDELVYVWQQGMDPRAS