TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 10 - 28
TMS 2: 46 - 69
TMS 3: 174 - 192
TMS 4: 210 - 228
TMS 5: 397 - 415
TMS 6: 433 - 456

MGNWVVNHWFSVLFLVVWLGLNVFLFVDAFLKYEKADKYYYTRKILGSTLACARASALCLNFNSTLILLPVCRNLLSFLR
GTCSFCSRTLRKQLDHNLTFHKLVAYMICLHTAIHIIAHLFNFDCYSRSRQATDGSLASILSSLSHDEKKGGSWLNPIQS
RNTTVEYVTFTSIAGLTGVIMTIALILMVTSATEFIRRSYFEVFWYTHHLFIFYILGLGIHGIGGIVRGQTEESMNESHP
RKCAESFEMWDDRDSHCRRPKFEGHPPESWKWILAPVILYICERILRFYRSQQKVVITKVVMHPSKVLELQMNKRGFSME
VGQYIFVNCPSISLLEWHPFTLTSAPEEDFFSIHIRAAGDWTENLIRAFEQQYSPIPRIEVDGPFGTASEDVFQYEVAVL
VGAGIGVTPFASILKSIWYKFQCADHNLKTKKIYFYWICRETGAFSWFNNLLTSLEQEMEELGKVGFLNYRLFLTGWDSN
IVGHAALNFDKATDIVTGLKQKTSFGRPMWDNEFSTIATSHPKSVVGVFLCGPRTLAKSLRKCCHRYSSLDPRKVQFYFN
KENF