TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 27
TMS 2: 39 - 61
TMS 3: 65 - 85

MFESIYVSILIAGFGGGAVRGLVGFIKHQYSYKSVPFKLPYFLGMMFISGIVGVLSAMTIKELGLTFFGLPQLTPALAFV
IGYAGGDFLENVYKTIIKKPSLYSFPGDLIKK