TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 34
TMS 2: 177 - 195
TMS 3: 203 - 223
TMS 4: 319 - 337
TMS 5: 343 - 363
TMS 6: 389 - 409
TMS 7: 417 - 436
TMS 8: 764 - 784

MSEYKIKSSYFSTKNKVILLICVFFFSCSTHIFKNVFPFLFMLTNSYGKDSNDHNVKIDINNNKTNKFYKQKNNNNVTRY
PNKNYNYSDKYLNILEDKFDMDSGDMVRQNYKDGNGGNGENDENGENGENDENGENDENGQNGENGQNGENDENGQNGQN
GQNNKISNHSIYLYSNVLTLIYISSLVTYVFILFFDLNKKKYILSSLYIINLISHCIIFLILNRIQISNKNVINKNGHNY
KHMNIINSEHVLQKKNYYEFKRKEINLFFHVNLKNNFTPNFIEDYANLPYYNNKMNKTCFYNNMDEKQINDDIYNTKYFY
LFYLFIIISSVCSAYIKIYQKNILYCIFYLNIGIITSLLILMNSIFKIMAHSLNYIMSNNNMNINISDYILMFSFIDMFG
LFIIFVFSYKWSSQKKLWVNLSTIFYNYKYICFYINKTYYLYSTDKNIDNIIAQIDMCKDPNVDITFSAYINIEKSIFYD
FFLKNKNKENKLNIIEIKDKNFKITTTYNTKNAQYNENDKSIFKDVENPNITPSYNRKKKHSHTIKPYKIHIETINKDLF
EEMENLTNIEKEETDKIVINKSNSSNNVIPDIEDNKIPISSINNSINKGNGYSNCENLNDIHLFNDSSIKDKIEDVENKN
SLNKNSLNKNSLNVNVETNLNTNDNSNKSSNDFITNIKSKQPIIEDEFEKTINITEGEIEEKKNKFLVPNHNEDDKYIDY
DNYDLSYKNYNSPLFIKRDKEIKNIQNNFIIFQNIKTIFSSFTFYFFFFIFIYAFFYTIFWIYN