TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 40
TMS 2: 60 - 85
TMS 3: 99 - 119
TMS 4: 139 - 164
TMS 5: 182 - 206
TMS 6: 256 - 280
TMS 7: 348 - 373

MDNNINEKTSFWTKKNICFLIIGLIVCLLMIIISILFILDIDFQNLFIKINHSLKTIKLAILWLLILISFIFFRAFMFIV
IAVIDTYKNQIKIAWWKWILYSFSLIFLNAVTPFSVGSEPFSIYFLNKNGYHNLKKVSALLLVSSTFYELGQVIVTVPSF
IYINYELITYAVNNKTSLPFYYYLAVVGIIADLCMTAIYFVLGFSKKLHFRSVLIYNWVKKLFKLKYLTKIELIQKNNQN
ISFKAFYLYYFKTLRVSLLAFVIGVVYNIGIYALMYISYRLVEPKPHNIFFDLFNYTNIAVTATNFVPLPGSEGSIQFML
RVFLTNDQNQIRYAMNWLSTQDINNIIFIWRMFSIYLGSLIGMFGFGYFLIFDLYKFIKKAKVDKKR