TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 37
TMS 2: 69 - 91

MFLNTVKTLLKDPKFRSLLYLTTLTLASGTFFYHSVEGWSWLDSFYFSVITLATVGYGDFTPQTDLGKIFTVIYIFLGLG
IFVGFVTPIGEYLIDKRMENIDKKMREKENSQIKNQKNPETEYQTRINLSGIIGKLKGKK